Regulamin

Polskiej Nocy Kabaretowej

Regulamin

REGULAMIN POLSKIEJ NOCY KABARETOWEJ

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na terenie imprezy, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

W czasie trwania wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz nagrywania oraz rejestrowania jakąkolwiek techniką autorskiego programu Wykonawców.

Impreza ma charakter imprezy masowej. Wejście na podstawie biletów.

 1. Zabrania się do wnoszenia na teren imprezy środki odurzające, napoje alkoholowe, napoje w opakowaniach szklanych, metalowych, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, aparaty fotograficzne, kamery, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia. Wolno wnosić napoje w opakowaniach plastykowych o pojemności do 0,5 litra
 2. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:
 3. Osób nie posiadających biletów upoważniających do wstępu na imprezę, wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, napoje w opakowaniach szklanych, metalowych, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki,
 4. osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia że próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty).
 5. Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:
 6. zachowują się agresywnie, zakłócają porządek imprezy lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
 7. pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
 8. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych.
 9. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym w/wym. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
 10. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 11. 6. Zakaz wstępu na imprezę masową obowiązuje nieletnich na podstawie Art. 6 pkt 2 Ust .z dn 26 października 1982 r (Dz. U. Z 2010 r na 33 poz 178 z póź. zm.) o Postępowaniu w sprawach nieletnich Zakaz wstępu na imprezę masową osoby małoletniej do lat 13 bez opieki osoby pełnoletniej
 12. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny
  z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
 13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny:
 14. natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
 15. unikać paniki,
 16. stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
 17. nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.
 18. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia
  i życia uczestników imprezy. Każde podjęte działanie przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
 19. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– zostanie rozmieszczony przy wejściach na teren imprezy i w widocznych dla    uczestników imprezy miejscach.

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego, na podstawie ustawy, przez Organizatora lub Służbę Porządkową, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 złotych,  oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy, a w stosunku do wnoszonych niedozwolonych przedmiotów, orzeczony będzie ich przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Kontakt


BIURO
Anna Polańska
tel/fax. 77 4410959
kom. 695 105 020
e-mail: [email protected]


BILETY
kabaretowebilety.pl
tel/fax. 77 44 10 533
kom. 600 339 265
e-mail: [email protected]


ADMINISTRACJA
Katarzyna Rduch
tel/fax. 77 441 01 44
kom. 695 225 020
e-mail: [email protected]

Patroni medialni