Regulamin

Polskiej Nocy Kabaretowej

Regulamin

REGULAMIN IMPREZY


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym
przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest do
zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegania poniższych postanowień
Regulaminu.
2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na
Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na
nim.
3. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób
przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Wejście i przebywanie osób na terenie Imprezy oznacza ich bezwzględną akceptację Regulaminu.

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje wszystkim osobom spełniającym warunki niniejszego Regulaminu.
2. Zakaz wstępu osób na Teren imprezy został uregulowany w Regulaminie Terenu.
3. Osoby obecne na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych. Szczegółowe działania
służb porządkowych określa instrukcja opisująca zadania służby porządkowej.
4. Za małoletnich uczestniczących w Imprezie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZADKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

1. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez
m.in.:
a) Służby porządkowe i informacyjne.
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno – sanitarnego.
2. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane stosować się do poleceń
Służb Porządkowych oraz zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników
reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy. Uczestnicy zobowiązani korzystać z pomieszczeń
sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym napojów w szklanych opakowaniach,
– materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
– materiałów pożarowo niebezpiecznych,
– napojów alkoholowych,
– środków odurzających lub substancji psychotropowych,
Wolno wnosić napoje bezalkoholowe w opakowaniach plastykowych oryginalnie zapakowanych o pojemności do 0,5 litra.
4. Podczas Imprezy zabrania się wnoszenia i używania kamer i sprzętu nagrywającego audio-video. Dopuszcza się wnoszenie
i używanie aparatów fotograficznych.
5. Służby Porządkowe, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Terenie Imprezy;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty,
o których mowa w pkt. 3;
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień
wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z
regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania do opuszczenia Imprezy;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku
zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych;
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, a także chronionego mienia.
Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką
oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
6. Służby Porządkowe obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek
publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
7. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub usunięcia osoby z Terenu Imprezy zgodnie z
Regulaminem lub Ustawą nie przysługują żadne roszczenia.
8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Terenie Imprezy powinny:
a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe;
b) unikać paniki;
c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów;
d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
e) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

9. Na terenie imprezy prowadzona będzie sprzedaż i podawanie alkoholu do 3,5% oraz sprzedaż produktów
gastronomicznych. Sprzedaż i podawanie w punktach gastronomicznych, spożywanie na terenie dostępnym dla
uczestników w godzinach trwania imprezy.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np.
odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem
artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
2. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie
dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko.
3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w
przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
4. Zakazuje się;
a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie
fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, maszty wszelkiego rodzaju oraz
dachy,
b) wchodzenia na obszary, które niedopuszczone dla widzów (np.: zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne,
pomieszczenia służbowe),
c) rzucania wszelkimi przedmiotami,
d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszających dobre obyczaje
i obrażania jakichkolwiek osób,
e) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących,
f) pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania,
g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu obiektu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Status sponsora Imprezy przyznają wyłącznie Organizatorzy.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące
poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za
niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie
lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie
zobowiązań.
3.Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przez
służby porządkowe, informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
4. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podlega karze
ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
5. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową w miejscu imprezy masowej, podlega
karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000zł.
6. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
7. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń , w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U.
z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. Zm.), wyroby pirotechniczne materiały niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty
lub materiały wybuchowe podlega grzywnie 180 stawek dziennych, kare ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
8. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia lub bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób
zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
9. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby
informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych , karze ograniczenia wolności do lat 2.
Sposób udostępnienia niniejszego Programu i Regulaminu uczestnikom imprezy:
1) w siedzibie Organizatora
2) W widocznym miejscu na każdym z wejść na teren imprezy

 

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego, na podstawie ustawy, przez Organizatora lub Służbę Porządkową, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 złotych,  oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy, a w stosunku do wnoszonych niedozwolonych przedmiotów, orzeczony będzie ich przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Kontakt


BIURO
Sandra Salomon
e-mail: [email protected]


BILETY
kabaretowebilety.pl
tel/fax. 77 44 10 533
kom. 600 339 265
e-mail: [email protected]


ADMINISTRACJA
Katarzyna Rduch
e-mail: [email protected]

Patroni medialni