Regulamin

Polskiej Nocy Kabaretowej

Regulamin

REGULAMIN POLSKIEJ NOCY KABARETOWEJ

W obliczu epidemii SARS-CoV-2, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05.06.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, tj. udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc –  zakupione miejsca mogą finalnie ulec zmianie stosownie do niniejszego rozporządzenia. 

Bilet wstępu ważny jest wyłącznie za okazaniem przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia ——>  POBIERZ OŚWIADCZENIE

Regulamin udziału w wydarzeniu w trakcie obostrzeń w czasie epidemii wirusa SARS-CoV -2 w Polsce.

1. Bilet wstępu ważny jest wyłącznie za okazaniem przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Każdy uczestnik, niezależnie od wieku powinien okazać swój własny bilet wraz z oświadczeniem o swoim stanie zdrowia.
2. Udział widzów jest dopuszczalny pod warunkiem:
a) obowiązku zakrywania ust i nosa (maseczka ochronna lub przyłbica), przy czym środki takiej ochronny każdy widz zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.
b) przeprowadzenia obowiązkowej dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu oraz na teren imprezy. Środki do dezynfekcji zapewnia organizator.
3.Organizator udostępnienia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc.
4.Wejście publiczności na widownię obywa się poprzez ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2m.
5.Preferowana forma biletu to wydrukowany bilet elektroniczny.
6. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu własnych artykułów spożywczych.
7. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
8. W obliczu epidemii SARS-CoV-2, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05.06.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, tj. udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc* –  zakupione miejsca mogą finalnie ulec zmianie stosownie do niniejszego rozporządzenia.

 * obowiązek zajmowania co drugiego miejsca nie dotyczy: widza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia / widza, który uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepłnosprawności / osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

_________________________________________________________________

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na terenie imprezy, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

W czasie trwania wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz nagrywania oraz rejestrowania jakąkolwiek techniką autorskiego programu Wykonawców.

Impreza ma charakter imprezy masowej. Wejście na podstawie biletów.

 1. Zabrania się do wnoszenia na teren imprezy środki odurzające, napoje alkoholowe, napoje w opakowaniach szklanych, metalowych, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, aparaty fotograficzne, kamery, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia. Wolno wnosić napoje w opakowaniach plastykowych o pojemności do 0,5 litra
 2. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:
 3. Osób nie posiadających biletów upoważniających do wstępu na imprezę, wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, napoje w opakowaniach szklanych, metalowych, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki,
 4. osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia że próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty).
 5. Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:
 6. zachowują się agresywnie, zakłócają porządek imprezy lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
 7. pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
 8. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych.
 9. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym w/wym. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
 10. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 11. 6. Zakaz wstępu na imprezę masową obowiązuje nieletnich na podstawie Art. 6 pkt 2 Ust .z dn 26 października 1982 r (Dz. U. Z 2010 r na 33 poz 178 z póź. zm.) o Postępowaniu w sprawach nieletnich Zakaz wstępu na imprezę masową osoby małoletniej do lat 13 bez opieki osoby pełnoletniej
 12. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny
  z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
 13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny:
 14. natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
 15. unikać paniki,
 16. stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
 17. nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.
 18. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia
  i życia uczestników imprezy. Każde podjęte działanie przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
 19. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– zostanie rozmieszczony przy wejściach na teren imprezy i w widocznych dla    uczestników imprezy miejscach.

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego, na podstawie ustawy, przez Organizatora lub Służbę Porządkową, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 złotych,  oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy, a w stosunku do wnoszonych niedozwolonych przedmiotów, orzeczony będzie ich przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Kontakt


BIURO
Anna Polańska
tel/fax. 77 4410959
kom. 695 105 020
e-mail: [email protected]


BILETY
kabaretowebilety.pl
tel/fax. 77 44 10 533
kom. 600 339 265
e-mail: [email protected]


ADMINISTRACJA
Katarzyna Rduch
tel/fax. 77 441 01 44
kom. 695 225 020
e-mail: [email protected]

Patroni medialni